31. avgusta 2023 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki z namenom zagotovitve takojšnje pomoči prizadetim pri odpravi posledic naravnih nesreč določa interventne ukrepe tudi pri plačilu šolske malice.  

 Dodelitev subvencije  

Za dodelitev subvencije morate starši oz. skrbniki dijakov predložiti ustrezna dokazila: odločbe o izredni denarni socialni pomoči, ki jih bodo izdajali centri za socialno delo. Odločbe oddate v tajništvu šole.  

Pri tem je pomembno, da ste pozorni predvsem na to, da je v izreku odločbe zapisano, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav ali plazov v avgustu 2023, v preambuli pa, da je odločba izdana na podlagi 36. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Centri za socialno delo bodo začeli izdajati odločbe po tem interventnem zakonu predvidoma konec septembra.  

Upoštevajo se tudi odločbe, ki so jih centri za socialno delo izdajali lahko že v avgustu po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F (Uradni list RS, št. 88/23), ko so odločali o izredni denarni socialni pomoči za naravne nesreče – poplave avgusta 2023 (v tem primeru v preambuli ni naveden Zakon o interventnih SREDNJE ŠOLE DIJAŠKI DOMOVI 2 ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023). Tudi pri teh odločbah mora biti razvidna upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za sanacijo po poplavah ali plazovih v avgustu 2023. 

*** 

Če bodo centri za socialno delo ugotovili, da je višina škode višja od zneska že prejete pomoči, bodo odločbe, izdane v avgustu, po uradni dolžnosti odpravili in na novo odločili o upravičenosti do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav ali plazov v avgustu 2023. V tem primeru bodo starši razpolagali z dvema odločbama, pri čemer bo veljavna samo druga odločba. Na pravico do subvencije odprava prve odločbe ne bo vplivala.  

Obdobje upravičenosti – pravica do subvencije skladno z zakonom velja za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023. To pomeni, da bo za vsako vlogo, ki bo na center za socialno delo oddana do 31. 12. 2023 in bo z odločbo pozitivno rešena, priznana subvencija za celotno obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023, četudi bo odločba izdana po 31. 12. 2023 (lahko se namreč zgodi, da bo prišlo do zakasnitve izdaje odločb).  

(Visited 92 times, 1 visits today)