KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ZAVODA

ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

OE GIMNAZIJA

Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem

Tel: 02/870 51 30, Faks: 02/870 51 36

e-pošta:scravne.gim@guest.arnes.si

ODGOVORNA URADNA OSEBA Dragomir Benko, ravnatelj OE/direktor

DATUM IZDELAVE KATALOGA marec, 2012

ZADNJA SPREMEMBA KATALOGA september 2023

Dostopnost kataloga:

 • spletna stran

http://www.gimnazija-ravne.si

 • v fizični obliki

v tajništvu zavoda od 9.00 do 12.30 ure

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

Gimnazija Ravne na Koroškem je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. Vlada Republike Slovenije je 6. 9. 2007 sprejela sklep o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolskega centra Ravne na Koroškem. Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije. Ustanovljen je bil za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja, na podlagi programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Lahko pa opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne programe:

 • splošna gimnazija,
 • športna gimnazija,
 • farmacevtski tehnik
 • maturitetni tečaj

Na šoli se izvaja tudi naslednje dejavnosti:

 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • izdaja javne listine – spričevala.

Gimnazija Ravne na Koroškem teži k doseganju kakovosti na vseh področjih svojega dela. Gimnazija Ravne na Koroškem izobražuje, vzgaja in oblikuje mlade osebnosti, da bodo sposobne sprejeti izzive sodobnega sveta. Prav tako je želja odgovornih oseb in ostalih zaposlenih na Gimnaziji Ravne na Koroškem, da bi dijaki sodelovali pri razvoju sodobne znanosti in kulture. Gimnazija Ravne na Koroškem izvaja veliko dejavnosti, med katere sodijo nacionalni in mednarodni projekti, preko katerih širimo prepoznavnost šole v lokalno, nacionalno in mednarodno okolje. Šola je tudi aktivno vključena v ASP mrežo pod okriljem UNESCA.

ORGANIGRAM ZAPOSLENIH NA ŠOLSKEM CENTRU RAVNE NA KOROŠKEM

VELIKOST ŠOLE

 • 48 učiteljev,
 • 1 strokovna delavka (laborantka),
 • 4 administrativno-tehničnih delavcev,
 • 5 čistilk,
 • 519 dijakov in dijakinj.
 1. ORGANI ZAVODA

SVET ZAVODA ŠOLSKEGA CENTRA                           Matjaž Burjak – predsednik

RAVNATELJ IN DIREKTOR                                            Dragomir Benko

SVET STARŠEV                                                               Martina Pungaršek Sentič – predsednica

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA                                  Tjaša Geršak in dr. Bojana Tancer – svetovalni delavki

2.1 STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor Gimnazije Ravne na Koroškem opravlja naloge v skladu 61. členom Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževanju. Sestavlja 48 učiteljev in se sestaja najmanj dvakrat v vsakem ocenjevalnem obdobju.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Sestaja se po potrebi in obravnava vse sestavine dela v oddelku in pri posameznem dijaku (delo z nadarjenimi dijaki, vzgojni ukrepi, napredovanja dijakov).

RAZREDNIKI

Razrednik je vodja oddelčnega učiteljskega zbora, vodja oddelka, svetovalec in vodja dijakov v razredu. Skrbi za učno-vzgojno delo dijakov in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.

Razredniki 2022/2023

1. A
SIMONA VREŠ
1. B
MIRA RAZDEVŠEK
1. C
TEREZIJA JAMNIK
1. F
JUDITA ČAS KRNEŽA
1. Š
TIN KÜZMA
2. A
PETRA PODSTENŠEK
2. B
HELENA ČAS
2. C
PETRA POPIČ
2. F
ANDREJA ŠKORJANC
2. DŠ
ROBERT BREZOVNIK
2. EŠ
MATEJA ADAM PUŠNIK
3. A
SILVA KNEZ
3. B
METKA ROŽEN
3. C
NATALIJA N. ISAK
3. F
BERNARDA VREČKO
3. Š
MOJCA KREBS
4. A
MANUELA TKALEC
4. B
KATJA STOPAR
4. C
SIMONA REJEC MERKAČ
4. F
MATJAŽ BURJAK
4. Š
SIMONA LEDINEK
 
 

 STROKOVNI KOLEGIJ

Sestavljajo ga ravnatelj, pomočnica ravnatelja, mentor dijaške skupnosti, šolska svetovalna služba ter vodje predmetnih aktivov. Usklajuje delo, spremlja in načrtuje delo.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovni aktiv opravljajo naloge v skladu z 64. členom ZOFVI:

 • problematika predmeta,
 • usklajevanje meril za ocenjevanje,
 • predlogi za izboljšanje vzgojno – izobraževalnega dela šole,
 • obravnava pripomb staršev in dijakov,
 • izvajanje individualne učne pomoči za dijake (brezplačne inštrukcije).

Vsi aktivi imajo letne načrte dela, ki so priloga Letnega delovnega načrta. Na šoli sodelujejo naslednji strokovni aktivi:

 • aktiv učiteljev slovenščine,
 • aktiv učiteljev angleščine, španščine, ruščine,
 • aktiv učiteljev nemščine,
 • aktiv učiteljev matematike,
 • aktiv učiteljev fizike in informatike,
 • aktiv učiteljev zgodovine in geografije,
 • aktiv učiteljev kemije,
 • aktiv učiteljev biologije,
 • aktiv učiteljev družboslovja (filozofija, sociologija, psihologija),
 • aktiv učiteljev športne vzgoje,
 • aktiv učiteljev umetnosti.

ŠOLSKI RAZVOJNI TIM

Šolski razvojni tim je skupina zaposlenih, ki spodbujajo proces skupnega učenja in s tem profesionalnega razvoja učiteljev ter proces posodabljanja načrtovanja izvajanja kurikula, hkrati pa koordinira razvojne aktivnosti.

 1. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

PRISTOJNA OSEBA – Ravnatelj OE/direktor:

Dragomir Benko

Tel: 02/870 51 32

e-pošta: scravne.gim@guest.arnes.si

 1. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA
 • državni register predpisov

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html

http://www.uradni-list.si/main.cp2

 • predpisi EU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm

 1. SEZNAM PREDLOGOV IN PREDPISOV
 1. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
 • Razvojni načrt zavoda
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Letna priprava strokovnega aktiva za posamezno šolsko leto
 • Letna priprava strokovnih delavcev za posamezno šolsko leto
 • Poročilo o delu za posamezno šolsko leto
 • Finančni načrt za posamezno koledarsko leto
 • Finančno poročilo za posamezno koledarsko leto
 1. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
 • vpis dijakov v 1. letnik,
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževana (vpis iz drugih držav),
 • napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačilne,
 • izrekanje vzgojnih ukrepov,
 • vpis dijakov iz drugih šol,
 • prepis dijakov na druge šole.
 1. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

Zavod ne razpolaga z javnimi evidencami.

 1. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PROGRAMOV

Zavod ne razpolaga z informatiziranimi zbirkami programov.

 

 1. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV KOT DRUGA INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA
 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazije Ravne na Koroškem
 • Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
 • Predstavitvena publikacija Gimnazije Ravne na Koroškem
 • Realizacija letnega delovnega načrta
 • Letno poročilo (računovodsko in poslovno)
 • Izjava o varnosti
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
 • Sklep o hrambi in uporabi pečatov
 • Razvojni sklad Gimnazije Ravne na Koroškem
 • Urnik
 • Pravilnik o hišnem redu
 • Ostali interni akti v skladu z zakonodajo, ki ureja področje šolstva

III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN OPIS DOSTOPA

Opis dostopa do informacij javnega značaja:

Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli brskalnik. Informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 9.00 do 12.30 ure na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 1. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pravi, da informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu in v publikaciji. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Gimnazija Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 18. člen (načini posredovanja informacij).

(1) Organ zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

– posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,

– pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,

– pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,

– poštnino za pošiljanje po pošti.

(2) Organ ne zaračuna stroškov:

– za vpogled v dokumente,

– za telefonsko posredovanje informacij,

– za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alineje prejšnjega odstavka,

– za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

(3) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga. Stroškovnik in cenik materialnih stroškov posredovanja IJZ19. člen (okvirni cenik) (1) Organ enkrat letno določi ceno materialnih stroškov tako, da upošteva povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme organa.

Cenik: Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV): 1. ena stran fotokopije formata A4 0.06 evra, 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 evra, 3. elektronski zapis na eni zgoščenki CD  2,09 evra, 4. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2.92 evra,5. elektronski zapis na eni disketi 1,25 evra, 6. posnetek na eni videokaseti 4,17 evra, 7. posnetek na eni avdiokaseti 2,09 evra, 8. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 evra, 9. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 evra, 10. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve. Cene materialnih stroškov za storitve, ki niso naštete v prejšnjem odstavku, organ določi v skladu s prvim odstavkom tega člena. K tako določenemu stroškovniku da soglasje ministrstvo, pristojno za upravo. Način plačila stroškov: (1) Prosilec plača materialne stroške po prejemu zahtevanih informacij. Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Stroške plača prosilec s plačilnim nalogom. (2) Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 evrov, lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun v skladu s prvim odstavkom. V primeru, da polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, organ prosilcu vrne preseženi znesek. (3) Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa. (4) Organ iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 10 evrov z vključenim DDV). (5) Določba prejšnjega odstavka ne velja, kadar organ zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe.

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • število vpisanih dijakov,
 • število maturantov,
 • število zaposlenih,
 • šolski koledar.
(Visited 1.408 times, 1 visits today)