Maturitetni tečaj (MT) je program, ki traja eno leto  (pouk se začne oktobra in traja do mature), cilj programa pa je, da dijake pripravi na maturo.

MT poteka v obliki rednega pouka celo šolsko leto. Kandidat, ki se izobražuje po programu enoletnega maturitetnega tečaja, se k opravljanju mature prijavi v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi. Dijak se lahko v programu MT izobražuje le enkrat.

Na šoli bomo v šolskem letu 2024/2025 vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja (36 prostih mest).

Splošni pogoji za vpis        

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

a) srednje poklicno,

b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,

c) tretji letnik gimnaziječe je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali 

d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije,

e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točko d), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve, pa določilo ne velja. 

Prijava za vpis in roki

Kandidati izpolnite prijavnico (https://euprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/14530/file-content) in jo najkasneje do 5. septembra 2024 (če pošiljate zadnji dan, pošljite priporočeno prednostno) pošljite na našo šolo (ŠC Ravne na Koroškem – Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, pripis: maturitetni tečaj). V prijavnici zapišite tudi svojo številko in elektronski naslov.

Priloge k prijavnici

Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi:

  • fotokopijo spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
  • fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo k prijavi:

  • fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika,
  • potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali.

Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo priložijo:

  • fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, priložijo:

  • spričevalo četrtega letnika. 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo 10. septembra 2024 do 15. ure na svojih spletnih straneh objavilo informacije o številu prijav za vpis v navedeni program.

Po prijavi bodite dosegljivi na telefonski številki, ki ste jo navedli v prijavnici, za morebitno potrebno obveščanje. 26. ali 27. septembra 2024 boste sprejeti kandidati povabljeni na vpis na našo šolo. Ob vpisu kandidati predložijo na vpogled izvirnike spričeval. 

Povezava do razpisa za vpis v MT v šolskem letu 2024/2025: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2024-2025/Priloga-IV-Razpis-za-vpis-v-Maturitetni-tecaj.doc

(Visited 770 times, 1 visits today)