Rok za prijavo je do 5. septembra 2023!

Maturitetni tečaj (MT) je program, ki traja eno leto  (pouk se začne oktobra in traja do mature), cilj programa pa je, da dijake pripravi na maturo.

MT poteka v obliki rednega pouka celo šolsko leto. Kandidat, ki se izobražuje po programu enoletnega maturitetnega tečaja, se k opravljanju mature prijavi v rokih in na enak način kot ostali dijaki v četrtem letniku gimnazije. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

Na šoli bomo v šolskem letu 2023/2024 vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja (36 prostih mest).

Splošni pogoji za vpis        

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

a) srednje poklicno,

b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,

c) tretji letnik gimnaziječe je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali 

d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi 

e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točko d), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2018/2019 ter izobraževanje nadaljevali v naslednjih šolskih letih brez prekinitve, pa določilo ne velja. 

Način prijave

Izpolnite prijavnico (obrazec na spletni strani https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4247) in jo najkasneje do 5. 9. 2023 (če pošiljate zadnji dan, pošljite priporočeno prednostno) pošljite na našo šolo (ŠC Ravne – Gimnazija Ravne, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, pripis: maturitetni tečaj). V prijavnici zapišite tudi svojo številko in elektronski naslov.

Priloge k prijavnici

Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi:

  • fotokopijo spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
  • fotokopijo prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika, ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali.

Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo priložijo fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, pa priložijo spričevalo četrtega letnika. 

Po prijavi bodite dosegljivi na telefonski številki, ki ste jo navedli v prijavnici, za morebitno potrebno obveščanje. 26. ali 27. 9. boste sprejeti kandidati povabljeni na vpis na našo šolo. Ob vpisu kandidati predložijo na vpogled izvirnike spričeval. 

Omejitev vpisa

Če bi bilo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj po 5. septembru 2023 večje od razpisanega števila mest v tem programu, bi šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. Če bi se to zgodilo, bomo kandidate pisno obvestili najpozneje do 22. septembra 2023.

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:

a) za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje ali 3. letnik gimnazije, šteje:

– seštevek ocen splošnega učnega uspehaučnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3. letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oz. tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja;

b) za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo, šteje:

– preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat lahko dobi največ 25 točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje vseh petih pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).

Več informacij o maturitetnem tečaju in razpis za vpis najdete na tej povezavi:  

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

ROKOVNIK VPIS V MATURITETNI TEČAJ
Do 5. septembra 2023Rok za oddajo prijavnice za vpis
8. septembra 2023 do 15. ureObjava stanja prijav na spletni strani MIZŠ
22. septembra 2023Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa in morebitnih spremembah obsega razpisa
26. in 27. septembra 2023Vpis v maturitetni tečaj
28. september 2023Objava stanja vpisanih na spletni strani MIZŠ
Prvi teden ali začetek drugega tedna oktobra 2023Začetek pouka
(Visited 436 times, 1 visits today)