V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali program MATURITETNI TEČAJ. V programu je še dovolj prostih vpisnih mest, zato je prijava v program še možna!

Prijave za vpis bomo sprejemali do zapolnitve prostih mest oz. do 26. 9. 2019.

 

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

Pouk iz petih predmetov poteka v dopoldanskem času in omogoča pripravo na splošno maturo. Kandidati pridobijo status dijaka. Izobraževanje je brezplačno.

Na naši šoli je razpisanih 30 mest. Razpis je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer je na voljo tudi prijavnica za vpis v program maturitetnega tečaja.

PRIJAVNICA ZA VPIS V MATURITETNI TEČAJ:

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/maturitetni_tecaj.pdf

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil a) srednje poklicno, b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, c) tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama  a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic, in za kandidate, ki nadaljujejo izobraževanje v šolskem letu 2019/2020 po vsaj enoletni prekinitvi izobraževanja (niso imeli statusa dijaka v šolskem letu 2018/2019). Za kandidate pod točkami c), d) in e), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in se izobražujejo v šolskem letu 2018/2019, pa določilo ne velja.

 

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;

2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;

3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);

4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in

5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

 

Vpis kandidatov, ki so se prijavili do 6. septembra 2019, bo potekal  na naši šoli do 26. septembra 2019. Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa maturitetnega tečaja, bomo kandidate takoj obvestili, da v šolskem letu 2019/2020 izobraževanja po tem programu ne bomo organizirali.

Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.  Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo po dogovoru na šoli predložiti najkasneje do vpisa.

 

Izobraževanje se bo začelo  predvidoma 1. oktobra 2019.

Dodatne informacije lahko dobijo zainteresirani kandidati v šolski svetovalni službi na šoli, tel. št. 02/870 51 39.

(Visited 83 times, 1 visits today)