OBVESTILO O SPREMEMBI ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI, KI GA JE SPREJEL DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE NA SEJI DNE 28.DECEMBRA 2012

25. člen
(meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico)

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), prvi odstavek 13. člena ( Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice) in prvi odstavek 14. člena tega zakona(upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci in dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti učenci in dijaki upravičeni tudi do splošne subvencije), z  dnem začetka uporabe tega zakona za proračunski leti 2013 in 2014 pripada subvencija malice učencem in dijakom, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

(2) Učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice.

(3) Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša:
– do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice;
– nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;
– nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice.

 (4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada subvencija malice učencem in dijakom, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito, v višini cene malice.

(5) Pristojni center za socialno delo izda odločbo o subvenciji malice po tem zakonu po uradni dolžnosti tistim učencem in dijakom, ki z dnem začetka uporabe tega zakona nimajo priznane pravice do dodatne subvencije malice, povezane osebe, s katerimi se ta učenec ali dijak upošteva, pa imajo na dan 31. december 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali veljavno odločbo o državni štipendiji, pri čemer se primarno odloči na podlagi podatkov iz odločbe o otroškem dodatku.

(6) Odločba, izdana na podlagi prejšnjega odstavka, velja od dneva začetka uporabe tega zakona do 30. junija 2013.

(7) Če odločbe o dodatni subvenciji malice ni mogoče izdati po uradni dolžnosti, ker nobena od povezanih oseb, s katerimi se ta učenec ali dijak upošteva, ne razpolaga z odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o državni štipendiji, veljavno na dan 31. december 2012, se v primeru prve vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije malice po tem zakonu v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona, upravičenost ugotavlja na način za priznanje pravice do otroškega dodatka oziroma državne štipendije, pri čemer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega meja dohodkov iz drugega odstavka tega člena. Pri tem se za potrebe odločanja šteje, da je bila vloga vložena zadnji dan v mesecu pred začetkom uporabe tega zakona, pravica pa prizna z dnem uporabe tega zakona.

(8) Postopki uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za malico, o katerih na prvi stopnji do začetka uporabe tega zakona še ni bilo odločeno, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primeru, ko je bila vloga za subvencijo malice vložena v mesecu pred mesecem začetka uporabe tega zakona.

(9) V primeru vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije malice po roku iz sedmega odstavka tega člena se upravičencem, pri katerih dohodek na družinskega člana, ugotovljen na način za priznanje pravice do otroškega dodatka oziroma ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, veljavni na dan vložitve vloge za priznanje pravice do subvencije malice, ne presega meja dohodkov iz drugega odstavka tega člena, prizna pravica v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega zakona.

(Visited 3 times, 1 visits today)